Wezbranie - nazywa się wzrost stanów wody w rzece, jeziorze lub morzu do momentu kulminacji, od którego zaczyna się powolny spadek. Wezbrania są wywołane wzmożonym dopływem wody do koryta lub jej spiętrzeniem, mogą być spowodowane awarią budowli hydrotechnicznej.
 
Powódź -  jest to wezbranie wody, podczas którego woda po przekroczeniu stanu brzegowego lub poziomu korony wału przeciwpowodziowego zalewa dolinę rzeczną, powodując zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi, środowiska, dziedzictwa kulturowego oraz działalności gospodarczej.
 
Podtopienia -  są to zalania terenów z innych przyczyn niż powódź. Przyczynami podtopień mogą być np.: opady deszczu, przesiąki wody przez wały przeciwpowodziowe.
 

UTC - Universal Time Coordinated (GMT Greenwich Mean Time) - format czasu wykorzystywany w systemie tachografów cyfrowych. Czas UTC nie uwzględnia lokalnych zmian np. czasu letniego/zimowego. Wszystkie tachografy stosowane w Unii Europejskiej rejestrują czynności, sporządzają wydruki w tym samym czasie UTC.

Przeliczanie czasu lokalnego na czas UTC dla Polski:
- w okresie letnim czas UTC = czas lokalny - 2 godz. np. jeżeli w Polsce jest godzina 14-ta wg czasu lokalnego to wg czasu UTC będzie to godzina 12-ta
- w okresie zimowym czas UTC = czas lokalny - 1 godz. np. jeżeli w Polsce jest godzina 14-ta wg czasu lokalnego to wg czasu UTC będzie to godzina 13-ta
 
Zbiornik retencyjny - sztuczny zbiornik wodny, który powstał w wyniku zatamowania wód rzecznych przez zaporę wodną. Zadaniem zbiornika  jest magazynowanie wody w okresach jej nadmiaru w celu wykorzystania jej w innym okresie.
Każdy zbiornik posiada instrukcję gospodarowania wodą na zbiorniku, która uwzględnia podstawowe zagadnienia związane z piętrzeniem i przepuszczaniem wody. Określa również sposób postępowania w normalnych warunkach hydrologicznych, w warunkach zagrożenia powodziowego i powodzi oraz w warunkach suszy.
 
Stopień wodny - pionowy uskok dna rzeki odpowiednio obudowany i umocniony w celu ochrony koryta rzeki przed niszczącym działaniem spadającej wody. Stopnie wodne budowane są w celu poprawy żeglowności rzeki. Składają się najczęściej z jazu, hydroelektrowni, przepławki dla ryb oraz śluzy.
 
Pojemności zbiornika:
 
 - pojemność całkowita zbiornika (Vc) - jest to objętość wody zmagazynowana w zbiorniku przy maksymalnym  poziomie piętrzenia. Pojemność całkowita jest sumą pojemności użytkowej, powodziowej i martwej.
 
- pojemność użytkowa zbiornika (Vu) - rozumie się przez to pojemność przeznaczoną do wykorzystania dla ustalonych celów, zawartą między minimalnym poziomem piętrzenia (MinPP) a normalnym poziomem piętrzenia (NPP).
 
- pojemność powodziowa zbiornika (Vp) - rozumie się przez to pojemność przeznaczoną do wykorzystywania przy przechodzeniu fali powodziowej, zawartą między normalnym poziomem piętrzenia (NPP) a maksymalnym poziomem piętrzenia (MaxPP).
 
Poziomy piętrzenia zbiornika:
 
- minimalny poziom piętrzenia (MinPP) - rozumie się przez to najniższe położenie zwierciadła spiętrzonej wody umożliwiające prawidłową pracę urządzenia wodnego.
 
- normalny poziom piętrzenia (NPP) - rozumie się przez to najwyższe położenie zwierciadła spiętrzonej wody w okresach poza wezbraniami.
 
- maksymalny poziom piętrzenia (MaxPP) - rozumie się przez to najwyższe położenie zwierciadła spiętrzonej wody przy uwzględnieniu pojemności powodziowej stałej; dla budowli piętrzącej niemającej pojemności powodziowej, maksymalny poziom piętrzenia równy jest normalnemu poziomowi piętrzenia.
 
 
Stała rezerwa powodziowa - jest to pojemność powodziowa zbiornika (Vp), stała w ciągu roku lub największa z pojemności okresowych.
 
Odpływ ze zbiornika - jest to odpływ ze zbiornika nie wywołujący szkód powodziowych na terenach przyległych do zbiornika.
 
Woda górna (WG) - poziom wody w stanowisku górnym danej budowli piętrzącej (jaz, zapora)
 
Woda dolna (WD) - poziom wody w stanowisku dolnym danej budowli piętrzącej (jaz, zapora)
 
Sondowanie - mierzenie głębokości szlaku żeglownego w profilu podłużnym nurtu, czyli wzdłuż rzeki, w jej najgłębszych miejscach.
 
Szlak żeglowny - jest to część drogi wodnej stanowiącej pas wody wytyczany zazwyczaj wzdłuż nurtu, po którym może się bezpiecznie odbywać ruch statków o zanurzeniu stosownym do klasy danego odcinka i właściwej głębokości tranzytowej. Administracja dróg wodnych ogłasza w formie komunikatów w sposób zwyczajowo przyjęty aktualne warunki żeglugowe na śródlądowych drogach wodnych, terminy otwarcia i zamknięcia dróg wodnych dla żeglugi oraz wydaje informator o śródlądowych żeglownych drogach wodnych.
 
Śródlądowa droga wodna - jest to przystosowany do żeglugi, określony odcinek jednej lub kilku rzek, wraz ze znajdującymi się na niej zbiornikami wodnymi, jeziorami i kanałami.