Zakres zadań Centrum Operacyjnego:
 
 1. Monitoring sytuacji hydrologiczno-meteorologicznej.
 2. Nadzór nad prawidłowym gospodarowaniem wodą na obiektach hydrotechnicznych, wynikającym z pozwolenia wodnoprawnego i instrukcji.
 3. Gromadzenie danych w zakresie pracy obiektów hydrotechnicznych.
 4. Przygotowywanie raportów i komunikatów o aktualnej sytuacji hydrologiczno-meteorologicznej i pracy obiektów hydrotechnicznych oraz ich przekazywanie zainteresowanym.
 5. Współpraca z administratorami i podmiotami gospodarczymi prowadzącymi działalność w zakresie energetyki wodnej.
 6. Prowadzenie spraw związanych z monitoringiem pracy obiektów, ich sterowaniem i automatyzacją przy udziale Zespołu Informatyki.
 7. Opracowywanie syntetycznych danych historycznych w formie liczbowej, graficznej i opisowej, które stanowiły o formowaniu się i przebiegu powodzi.
 8. Udział w komisyjnych przeglądach obiektów hydrotechnicznych będących w administracji PGW WP RZGW w Krakowie oraz obiektów obcych, administrowanych przez inne podmioty gospodarcze.
 9. Udział w wybranych przeglądach obiektów biernej ochrony przeciwpowodziowej (wały, poldery, suche zbiorniki, itp.) znajdujących się na obszarze działania PGW WP RZGW w Krakowie.
10. Prowadzenie postępowań, w tym przygotowywanie projektów decyzji w zakresie obniżenia piętrzenia wody lub opróżnienia zbiornika w przypadku ostrzeżenia o nadejściu wezbrania powodziowego, w trybie art. 182 ustawy Prawo wodne.
11. Gromadzenie informacji dotyczących zjawisk lodowych, miejsc zatorogennych we współpracy z zarządami zlewni i przygotowanie sprawozdań w tym zakresie.
12. Przekazywanie do PGW WP KZGW i IMGW-PIB pozyskiwanych od służb RZGW informacji o kształtowaniu się zjawisk lodowych na rzekach i potokach górskich.
13. Gromadzenie informacji na temat zdarzeń na obiektach hydrotechnicznych, a w szczególności awarii na obiektach lub w ich najbliższym otoczeniu, w tym urządzeń i infrastruktury informatycznej, rozpoczęcia i zakończenia istotnych z punktu widzenia celów działania, remontów obiektów, wszelkich ograniczeń w przepustowości obiektów prowadzonych prac na obiektach oraz w korytach.
14. Pełnienie dyżurów w okresie zagrożenia powodziowego i terrorystycznego.
15. Koordynacja działań w sytuacjach kryzysowych.
16. Inicjowanie okresowych szkoleń pracowników PGW WP RZGW w Krakowie powołanych do pełnienia dyżurów w okresie zagrożenia powodziowego.
17. Wnioskowanie i zlecanie prac studialnych i ekspertyz w zakresie spraw prowadzonych przez Centrum Operacyjne.