Zakres zadań Centrum Operacyjnego:
 
1. Opracowywanie wieloletnich i rocznych planów Centrum Operacyjnego w zakresie przydzielonych zadań.

2. Wnioskowanie i zlecanie prac studialnych i ekspertyz w zakresie spraw prowadzonych przez Centrum Operacyjne.

3. Inicjowanie okresowych szkoleń pracowników RZGW w Krakowie powołanych do pełnienia dyżurów w okresie zagrożenia powodziowego.

4. Współpraca z administratorami i podmiotami gospodarczymi prowadzącymi działalność w zakresie energetyki wodnej i melioracji podstawowych ze szczególnym uwzględnieniem czynnej i biernej ochrony przeciwpowodziowej.

5. Nadzór nad gospodarowaniem wodą na obiektach hydrotechnicznych, zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym i instrukcjami, w tym nadzór nad regulowaniem stanu wód i przepływów w rzekach i kanałach w ramach możliwości wynikających z posiadanych urządzeń wodnych oraz warunków hydrologicznych.

6. Udział w komisyjnych przeglądach obiektów hydrotechnicznych będących w administracji RZGW w Krakowie oraz obiektów obcych, administrowanych przez inne podmioty gospodarcze.

7. Udział w wybranych przeglądach obiektów biernej ochrony przeciwpowodziowej (wały, poldery, suche zbiorniki, itp.) znajdujących się w obszarze działania RZGW w Krakowie.

8. Formułowanie zasad tworzenia i specyfikacji zakresu merytorycznego planu osłony hydrometeorologicznej obiektów hydrotechnicznych administrowanych przez RZGW w Krakowie oraz pilotowanie spraw związanych z jego rozbudową, modernizacją i aktualizacją.

9. Prowadzenie i aktualizacja ewidencji obiektów systemu osłony hydrometeorologicznej zbiorników (w tym zakresie prowadzenie aktualizacji krzywych przepływu w przekrojach pomiarowych wodowskazów na dopływach do zbiorników wodnych po przejściu fali powodziowej).

10. Tworzenie, wdrażanie i wykorzystanie modeli prognostycznych dla potrzeb osłony hydrometeorologicznej zbiorników wodnych.

11. Prowadzenie postępowań, w tym opracowywanie odpowiednich projektów decyzji Dyrektora RZGW, w sprawach:

- obniżenia piętrzenia wody lub opróżnienia zbiornika w przypadku ostrzeżenia o nadejściu wezbrania powodziowego, w trybie art. 88p ustawy Prawo wodne,
- zwolnienia z zakazu grodzenia nieruchomości przyległych do powierzchniowych wód publicznych, a także zakazywania lub uniemożliwiania przechodzenia przez ten obszar - w przypadku jeżeli jest to niezbędne dla obronności Państwa i bezpieczeństwa publicznego na wniosek zarządów zlewni oraz Stanowiska pracy ds. Obronnych i Ochrony Informacji Niejawnych,

12. Prowadzenie postępowań, w tym opracowywanie odpowiednich projektów rozporządzeń Dyrektora RZGW w Krakowie, w zakresie wprowadzenia czasowego ograniczenia w korzystaniu z wód, w szczególności w zakresie poboru wody lub wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi oraz zmiany sposobu gospodarowaniu wodą w zbiornikach retencyjnych – w przypadku wprowadzenia stanu klęski żywiołowej, w celu zapobieżenia skutkom powodzi oraz ograniczenia skutków suszy, w trybie art. 88q i art. 88 t ustawy Prawo wodne.

13. Prowadzenie i koordynacja spraw związanych z utrzymaniem żeglugi śródlądowej, w tym:

- koordynacja działań dotyczących ustalania warunków eksploatacyjnych drogi wodnej,
- przygotowywanie komunikatów dla żeglugi, w tym dotyczących otwarcia i zamknięcia szlaku żeglownego,
- prowadzenie Elektronicznego Informatora Nawigacyjnego,
- współpraca z Urzędem Żeglugi Śródlądowej oraz podmiotami gospodarczymi prowadzącymi działalność żeglugową w zakresie wykorzystania i eksploatacji drogi wodnej,
- monitorowanie ilości śluzowań na drodze wodnej i przygotowanie sprawozdań w tym zakresie we współpracy z Zarządem Zlewni Wisły krakowskiej,
- gromadzenie informacji dotyczącej sondowań rzeki Wisły w km 0+000-295+200 oraz Kanału Łaczańskiego, we współpracy z Zarządem Zlewni Wisły krakowskiej i Zarządem Zlewni Wisły sandomierskiej,

14. Gromadzenie informacji dotyczących zjawisk lodowych, miejsc zatorogennych we współpracy z zarządami zlewni i przygotowanie sprawozdań w tym zakresie.

15. Przekazywanie do KZGW i IMGW pozyskiwanych od służb RZGW informacji o kształtowaniu się zjawisk lodowych na rzekach i potokach górskich.

16. Gromadzenie informacji na temat zdarzeń na obiektach hydrotechnicznych, a w szczególności awarii na obiektach lub w ich najbliższym otoczeniu, w tym urządzeń i infrastruktury informatycznej, rozpoczęcia i zakończenia istotnych z punktu widzenia celów działania, remontów obiektów, wszelkich ograniczeń w przepustowości obiektów prowadzonych prac na obiektach oraz w korytach.

17. Opiniowanie zewnętrznych planów ochrony infrastruktury krytycznej oraz udział w opracowywaniu planów ochrony infrastruktury krytycznej obiektów będących w zarządzie RZGW.

18. Ciągły nadzór nad prawidłowym gospodarowaniem wodą na obiektach hydrotechnicznych, w tym:

- bieżąca rejestracja i analiza meldunków o sytuacji hydrologiczno-meteorologicznej na obszarze działania RZGW w Kraków,
- analiza gospodarki wodnej na obiektach hydrotechnicznych,
- przekazywanie otrzymanych danych do KZGW oraz innych instytucji wymagających tej informacji,
- przygotowywanie raportów i informacji odnoszących się do aktualnej sytuacji hydrometeorologicznej i ich weryfikacja,

19. Prowadzenie spraw związanych z monitoringiem pracy obiektów, ich sterowaniem i automatyzacją przy udziale Wydziału Informatyki, Automatyki i Telekomunikacji.

20. Opracowywanie syntetycznych danych historycznych w formie liczbowej, graficznej i opisowej, które stanowiły o formowaniu się i przebiegu powodzi, jako wspomagające narzędzie dla prognozowania.